Di trú Úc | Beta Version

ditruuc.

NHÂN VIÊN

• trực tuyến

0243 2797 999

LIÊN HỆ

T2 - T7 8AM - 5PM

Hanoi City, Vietnam

Điều kiện xin VISA 890 Hiện tại bạn phải đang sở hữu một số VISA sau:
 • Visa chủ doanh nghiệp (tạm thời) (subclass 160)
 • Thị thực cấp cao (tạm thời) (phân lớp 161)
 • Visa nhà đầu tư (tạm thời) (subclass 162)
 • Visa chủ doanh nghiệp được tiểu bang/lãnh thổ bảo trợ (tạm thời) (subclass 163)
 • Visa điều hành cấp cao (tạm thời) được tiểu bang/lãnh thổ tài trợ (subclass 164)
 • Thị thực Nhà đầu tư được Tiểu bang/Lãnh thổ tài trợ (tạm thời) (phân lớp 165)
Bạn phải ở Úc với tư cách là người có thị thực đủ điều kiện tổng cộng ít nhất 1 đến 2 năm ngay trước khi nộp đơn. Khoảng thời gian 1 năm không nhất thiết phải liên tục. Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp: Trong 2 năm ngay trước khi nộp đơn, bạn phải có và tiếp tục có quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính đang hoạt động tích cực tại Úc, bạn phải cung cấp bằng chứng về:
 • Bằng chứng đang sở hữu doanh nghiệp
 • Giá trị quyền lợi sở hữu của bạn đối với doanh nghiệp của bạn.
 • Trong 2 năm ngay trước khi bạn nộp đơn, giá trị quyền sở hữu của bạn hoặc tổng giá trị quyền sở hữu của bạn và đối tác của bạn ít nhất phải bằng:
  • 51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm, hoặc
  • 30% doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm, hoặc
  • 10% của một công ty niêm yết đại chúng.
 • Bằng chứng bạn đã và đang có, vai trò quản lý trực tiếp và liên tục trong doanh nghiệp đó hàng ngày (bao gồm cả những khoảng thời gian bạn ở bên ngoài nước Úc).
 • Bằng chứng mỗi hoạt động kinh doanh chính đều đáp ứng các tiêu chí để được đánh giá là doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp đã có được Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN) cho mỗi doanh nghiệp chính của bạn (bạn có thể dựa vào tối đa hai ABN).
 • Cung cấp bằng chứng về quy trình cổng thông tin Báo cáo hoạt động kinh doanh do Văn phòng Thuế Úc ban hành.
Đáp ứng yêu cầu về tài sản và nhân viên:
 • Tài sản kinh doanh: Vào thời điểm bạn nộp đơn và trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh rằng bạn và/hoặc bạn đời của bạn đã: sở hữu tài sản kinh doanh ròng trong các hoạt động kinh doanh chính ít nhất là 100,000 đô la Úc và những tài sản đó được mua lại một cách hợp pháp.
 • Doanh thu kinh doanh : Trong 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh doanh thu hàng năm trong hoạt động kinh doanh chính của mình (hoặc 2 hoạt động kinh doanh chính cộng lại) ít nhất là 300,000 AUD.
 • Người lao động : Trong 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệp chính được đề cử đã tuyển dụng 2 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương với 2 nhân viên toàn thời gian. Nhân viên phải là công dân Úc, thường trú nhân hoặc người mang hộ chiếu New Zealand và bạn không thể bao gồm chính bạn hoặc các thành viên trong đơn vị gia đình.
Tài sản doanh nghiệp và cá nhân: Vào thời điểm bạn nộp đơn và trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh rằng giá trị ròng củatài sản cá nhân và kinh doanh ròng của bạn và/hoặc đối tác của bạn ở Úc ít nhất là 250,000 AUD. Thực tiễn kinh doanh : Bạn không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh thường không được chấp nhận ở Úc. Độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe được quy định bởi Chính Phủ Úc Không còn nợ Chính phủ Úc bất kỳ một khoản nào tại thời điểm nộp hồ sơ. Chưa từng bị hủy visa hoặc đơn đăng ký trước đó bị từ chối. Visa 890 là loại visa cho phép chủ doanh nghiệp sinh sống, làm việc và sang Úc để định cư với tư cách là nhà đầu tư. Visa 890 diện doanh nhân độc lập ra đời nhằm thu hút nguồn đầu tư, kinh doanh nước ngoài. Mục đích của visa 890 cũng là để hỗ trợ phát triển tiềm lực kinh tế Úc.

Quyền lợi của VISA 890

 • Ở lại Úc vĩnh viễn.
 • Làm việc và học tập tại Úc.
 • Ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Du lịch đến và đi từ Úc trong 5 năm.
 • Nếu đủ điều kiện, sẽ trở thành công dân Úc.

Điều kiện xin VISA 890

Hiện tại bạn phải đang sở hữu một số VISA sau:
 • Visa chủ doanh nghiệp (tạm thời) (subclass 160)
 • Thị thực cấp cao (tạm thời) (phân lớp 161)
 • Visa nhà đầu tư (tạm thời) (subclass 162)
 • Visa chủ doanh nghiệp được tiểu bang/lãnh thổ bảo trợ (tạm thời) (subclass 163)
 • Visa điều hành cấp cao (tạm thời) được tiểu bang/lãnh thổ tài trợ (subclass 164)
 • Thị thực Nhà đầu tư được Tiểu bang/Lãnh thổ tài trợ (tạm thời) (phân lớp 165)
Bạn phải ở Úc với tư cách là người có thị thực đủ điều kiện tổng cộng ít nhất 1 đến 2 năm ngay trước khi nộp đơn. Khoảng thời gian 1 năm không nhất thiết phải liên tục. Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp: Trong 2 năm ngay trước khi nộp đơn, bạn phải có và tiếp tục có quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính đang hoạt động tích cực tại Úc, bạn phải cung cấp bằng chứng về:
 • Bằng chứng đang sở hữu doanh nghiệp
 • Giá trị quyền lợi sở hữu của bạn đối với doanh nghiệp của bạn.
 • Trong 2 năm ngay trước khi bạn nộp đơn, giá trị quyền sở hữu của bạn hoặc tổng giá trị quyền sở hữu của bạn và đối tác của bạn ít nhất phải bằng:
  • 51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm, hoặc
  • 30% doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm, hoặc
  • 10% của một công ty niêm yết đại chúng.
 • Bằng chứng bạn đã và đang có, vai trò quản lý trực tiếp và liên tục trong doanh nghiệp đó hàng ngày (bao gồm cả những khoảng thời gian bạn ở bên ngoài nước Úc).
 • Bằng chứng mỗi hoạt động kinh doanh chính đều đáp ứng các tiêu chí để được đánh giá là doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp đã có được Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN) cho mỗi doanh nghiệp chính của bạn (bạn có thể dựa vào tối đa hai ABN).
 • Cung cấp bằng chứng về quy trình cổng thông tin Báo cáo hoạt động kinh doanh do Văn phòng Thuế Úc ban hành.
Đáp ứng yêu cầu về tài sản và nhân viên:
 • Tài sản kinh doanh: Vào thời điểm bạn nộp đơn và trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh rằng bạn và/hoặc bạn đời của bạn đã: sở hữu tài sản kinh doanh ròng trong các hoạt động kinh doanh chính ít nhất là 100,000 đô la Úc và những tài sản đó được mua lại một cách hợp pháp.
 • Doanh thu kinh doanh : Trong 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh doanh thu hàng năm trong hoạt động kinh doanh chính của mình (hoặc 2 hoạt động kinh doanh chính cộng lại) ít nhất là 300,000 AUD.
 • Người lao động : Trong 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệp chính được đề cử đã tuyển dụng 2 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương với 2 nhân viên toàn thời gian. Nhân viên phải là công dân Úc, thường trú nhân hoặc người mang hộ chiếu New Zealand và bạn không thể bao gồm chính bạn hoặc các thành viên trong đơn vị gia đình.
Tài sản doanh nghiệp và cá nhân: Vào thời điểm bạn nộp đơn và trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, bạn phải chứng minh rằng giá trị ròng củatài sản cá nhân và kinh doanh ròng của bạn và/hoặc đối tác của bạn ở Úc ít nhất là 250,000 AUD. Thực tiễn kinh doanh : Bạn không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh thường không được chấp nhận ở Úc. Độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe được quy định bởi Chính Phủ Úc Không còn nợ Chính phủ Úc bất kỳ một khoản nào tại thời điểm nộp hồ sơ. Chưa từng bị hủy visa hoặc đơn đăng ký trước đó bị từ chối.